ချစ်လှတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ -  ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀၂၂ တွင် မျက်နှာဖုံးများအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ပြည်နယ်က အဆုံးသတ်လိုက်သည်......

ဆောင်း ရာသီ သည် ကျွန်ုပ် တို့ အပေါ် တွင် ရှိ နေ သကဲ့သို့ ဤ စာ သည် ပိတ် သိမ်း မှု နှင့် ပတ်သက် ၍ သတင်း အချက်အလက် များ ကို ပေး ပါ လိမ့်မည် ...