နာဆိဘ်ဂျန် ရဟင်ဂျန်

ပညာရေး နည်းပြ/ပါရှ်တို/ဒါရီ အင်တာပီ