ကွန်ကလင်း မူလတန်းကျောင်း ကျယ်ပြန့်သော ပညာရေးအစီအစဉ် (SCEP)

ကွန်ကလင်း မူလတန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ SCEP အစီအစဉ်