ဟူးစ် မူလတန်းကျောင်း ကျယ်ပြန့်သော ပညာရေးအစီအစဉ် (SCEP)

ဟူးစ် မူလတန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ SCEP အစီအစဉ်