ဟူးစ် မူလပြက္ခဒိန်

သူ တို့ ၏ အဖြစ်အပျက် များ ကို ပြသ ရန် နောက်ထပ် ပြက္ခဒိန် များ ကို ရွေးချယ် ပါ -
ရွေးထားသောပြက္ခဒိန်များ (ရွေးချယ်ရန်နှိပ်ပါ)-

အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃

ရွေးချယ်ထားသောပြက္ခဒိန်များကို ရွေးချယ်ပါ -
တနင်္ဂနွေနေ့
တနင်္လာနေ့
အင်္ဂါနေ့
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ကြာသပတေးနေ့
သောကြာနေ့
စနေနေ့
1

အောက်တိုဘာ ၁ တနင်္ဂနွေနေ့

2

အောက်တိုဘာ ၂ တနင်္လာနေ့

3

အောက်တိုဘာ ၃ အင်္ဂါနေ့

4

အောက်တိုဘာ ၄ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

5

အောက်တိုဘာ ၅ ကြာသပတေးနေ့

6

အောက်တိုဘာ ၆ သောကြာနေ့

7

အောက်တိုဘာ ၇ စနေနေ့

8

အောက်တိုဘာ ၈ တနင်္ဂနွေနေ့

9

အောက်တိုဘာ ၉ တနင်္လာနေ့

10

အောက်တိုဘာ ၁၀ အင်္ဂါနေ့

11

အောက်တိုဘာ ၁၁ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

12

အောက်တိုဘာ ၁၂ ကြာသပတေးနေ့

13

အောက်တိုဘာ ၁၃ သောကြာနေ့

14

အောက်တိုဘာ ၁၄ စနေနေ့

15

အောက်တိုဘာ ၁၅ တနင်္ဂနွေနေ့

16

အောက်တိုဘာ ၁၆ တနင်္လာနေ့

17

အောက်တိုဘာ ၁၇ အင်္ဂါနေ့

18

အောက်တိုဘာ ၁၈ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

19

အောက်တိုဘာ ၁၉ ကြာသပတေးနေ့

20

အောက်တိုဘာ ၂၀ သောကြာနေ့

21

အောက်တိုဘာ ၂၁ စနေနေ့

22

အောက်တိုဘာ ၂၂ တနင်္ဂနွေနေ့

23

အောက်တိုဘာ ၂၃ တနင်္လာနေ့

24

အောက်တိုဘာ ၂၄ အင်္ဂါနေ့

25

အောက်တိုဘာ ၂၅ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

26

အောက်တိုဘာ ၂၆ ကြာသပတေးနေ့

27

အောက်တိုဘာ ၂၇ သောကြာနေ့

28

အောက်တိုဘာ ၂၈ စနေနေ့

29

အောက်တိုဘာ ၂၉ တနင်္ဂနွေနေ့

30

အောက်တိုဘာ ၃၀ တနင်္လာနေ့

31

အောက်တိုဘာ ၃၁ အင်္ဂါနေ့