ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

ပရိုတာ အထက်တန်းကျောင်း

Ken Szcsniniy

Ken Szcsniak / Acting Principal

Proctor အထက်တန်းကျောင်းပြင်ပမှ ရုပ်ပုံများ


DSA ညှိနှိုင်းရေးမှူး
kszczesniak@uticaschools.org
315-368-6489

ရုံးနံပါတ်: 315.368.6400 (သို့) 315.368.6404
တက်ရောက်ရုံး– 315.368.6280 သို့မဟုတ် 315.368.668.6282
သူနာပြုရုံး: 315.368.6432 သို့မဟုတ် 315.368.6433
Fax: 315.223.4896