ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်း ခရိုင်ပြက္ခဒိန်

သူ တို့ ၏ အဖြစ်အပျက် များ ကို ပြသ ရန် နောက်ထပ် ပြက္ခဒိန် များ ကို ရွေးချယ် ပါ -
ရွေးထားသောပြက္ခဒိန်များ (ရွေးချယ်ရန်နှိပ်ပါ)-

ဧပြီ ၂၀၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၄

ရွေးချယ်ထားသောပြက္ခဒိန်များကို ရွေးချယ်ပါ -
တနင်္ဂနွေနေ့
တနင်္လာနေ့
အင်္ဂါနေ့
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ကြာသပတေးနေ့
သောကြာနေ့
စနေနေ့
1

ဧပြီ ၁ တနင်္လာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဧပြီလ မိုက်မဲတဲ့နေ့

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

2

ဧပြီ ၂ အင်္ဂါနေ့

3

ဧပြီ ၃ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

4

ဧပြီလ ၄ ရက် ကြာသပတေးနေ့

5

ဧပြီ ၅ သောကြာနေ့

6

ဧပြီ ၆ စနေနေ့

7

ဧပြီ ၇ တနင်္ဂနွေနေ့

8

ဧပြီလ ၈ ရက် တနင်္လာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

နေကြတ်ခြင်း - ကျောင်းသားများအတွက် နေ့ဝက်

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

9

ဧပြီ ၉ အင်္ဂါနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ရာမဒန်အဆုံး

အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

10

ဧပြီ ၁၀ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

Eid Al-Fitr

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ကျောင်း မရှိတော့ဘဲ ကျောင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

11

ဧပြီလ ၁၁ ရက် ကြာသပတေးနေ့

12

ဧပြီလ ၁၂ သောကြာနေ့

13

ဧပြီ ၁၃ စနေနေ့

14

ဧပြီ ၁၄ တနင်္ဂနွေနေ့

15

ဧပြီ ၁၅ တနင်္လာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

မျိုးချစ်များနေ့

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့လုံး အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ အထူးအစည်းအဝေး

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီ ၁၅ = ၅:၃၀ ညနေ - ၆:၃၀ ညနေ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ မှန်မှန်စည်းဝေး

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီ ၁၅ = ၇:၀၀ နာရီ - ၉:၀၀ ညနေ ၉:၀၀ နာရီ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

16

ဧပြီ ၁၆ အင်္ဂါနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ အထူးအစည်းအဝေး

အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီ ၁၆ = ၄:၀၀ နာရီ - ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

17

ဧပြီ ၁၇ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

18

ဧပြီလ ၁၈ ရက် ကြာသပတေးနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

လစဉ် မိဘပညာရေး အလုပ်ရုံ - ဂျုံးစာကြည့်တိုက်

ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီ ၁၈ = ၄:၀၀ နာရီ - ၆:၀၀ ညနေ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

19

ဧပြီ ၁၉ သောကြာနေ့

20

ဧပြီလ ၂၀ စနေနေ့

21

ဧပြီ ၂၁ တနင်္ဂနွေနေ့

22

ဧပြီလ ၂၂ တနင်္လာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

နွေဦးရာသီ အနားယူခြင်း နိုးကျောင်း

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက် - ဧပြီလ ၂၆ ရက် နေ့ပေါင်း များ စွာ ဖြစ်ရပ်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ပသခါပွဲစတင်

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ကမ္ဘာ့နေ့

တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

23

ဧပြီ ၂၃ အင်္ဂါနေ့

24

ဧပြီ ၂၄ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

25

ဧပြီလ ၂၅ ရက် ကြာသပတေးနေ့

26

ဧပြီလ ၂၆ သောကြာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

Arbor Day

သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

27

ဧပြီ ၂၇ စနေနေ့

28

ဧပြီ ၂၈ တနင်္ဂနွေနေ့

29

ဧပြီလ ၂၉ တနင်္လာနေ့

30

ဧပြီ ၃၀ အင်္ဂါနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ပသခါနိဂုံးချုပ်

အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့စဉ် အဖြစ်အပျက်

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ