မိနစ်

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး မိနစ်ပိုင်း

လက်ရှိ အစည်းအဝေး မိနစ် များ ၏ မူကြမ်း တစ် ခု ကို အစည်းအဝေး ရက်စွဲ ပြီးနောက် ၁၄ ရက် အကြာ တွင် တင် ထား မည် ကို ကျေးဇူးပြု ၍ သတိပြု ပါ ။

July 2, 2024 Special Meeting Minutes

July 2, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

July 2, 2024 Code of Conduct Public Hearing Minutes

July 2, 2024 Annual Reorganizational Meeting Minutes

June 20, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session Only)

June 18, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 18, 2024 Public Hearing Meeting Minutes

June 18, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session Only)

June 13, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 11, 2024 Special Meeting Minutes

June 11, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 10, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 5, 2024 Special Meeting Mintues (Executive Session)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Election Results)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Acceptance of Election Results)

မေလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄ အထူး အစည်းအဝေး မိနစ်

မေ ၁၅၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေးမိနစ်များ

မေ ၇ ရက် ၂၀၂၄ ဘတ်ဂျက် ကြားနာခြင်း မိနစ်

မေ ၇ ရက် ၂၀၂၄ အထူး အစည်းအဝေး မိနစ်

ဧပြီလ ၁၆ ရက် ၂၀၂၄ နှစ်ပတ်လည် BOCES ဘတ်ဂျက် အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်များ 

ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၂၄ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

မတ်လ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

၂၀၂၄ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေးမိနစ်များ

မတ်လ ၅ ရက် ၂၀၂၄ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

မတ်လ ၅ ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ် အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၄ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၄ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်

ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၂၃ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် ၂၇ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၁ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်(အမှုဆောင်အစည်းအရုံး)

နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၁ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

နိုဝင်ဘာ ၆ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် 

အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၂၃ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် (အမှုဆောင်အစည်းအဝေး)

ဩဂုတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၃ UCSD အရေးပေါ် သင်ယူမှုအစီအစဉ် မိနစ်ပိုင်း

ဩဂုတ်လ ၂၂ ၊ ၂၀၂၃ အထူး အစည်းအဝေး မိနစ်

ဩဂုတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၃ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

ဩဂုတ်လ ၈ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် ၂၀၂၃ - ထူးချွန်မှုအတွက် စာချုပ် ၂၃-၂၄ လူထုကြားနာမှုအတွက် စာချုပ် ၂၃-၂၄

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၃ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇွန်လ ၃၀ ရက် ၂၀၂၃ အထူး အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇွန်လ ၂၇ ရက် ၂၇ ရက် ၂၀၂၃ အထူး အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇွန်လ ၂၇ ရက် ၂၀၂၃ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

၂၀၂၃ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အထူးအစည်းအဝေးမိနစ်များ

မေ ၂၃၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

မေ ၂၃၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်တွေ

မေလ ၁၇ ရက် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ပန်ဗတ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ

မေ ၁၁၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် ၁

မေ ၁၁၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် ၂

မေ ၉ ၊ ၂၀၂၃ အထူး အစည်းအဝေး မိနစ် ၁

မေ ၉ ရက် ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ် ၂

ဧပြီလ ၂၅၊ ၂၀၂၃ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

ဧပြီလ ၂၅၊ ၂၀၂၃ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မိနစ်များ

ဧပြီလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၃ ဘတ်ဂျက်တင်ဆက်မှု မိနစ်

၂၀၂၃ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်များ

၂၀၂၃ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေးမိနစ်များ

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၃ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၃ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစည်းအဝေး မိနစ်

နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၂ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၂ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် ၂၀၂၂ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဩဂုတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇွန်လ ၂၈ ရက်။ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

မေ ၂၄၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစည်းအဝေး မိနစ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၂ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ

မေ ၃၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် လူထုကြားနာခြင်း အစည်းအဝေး မိနစ်

ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်