မိနစ်

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး မိနစ်ပိုင်း

လက်ရှိ အစည်းအဝေး မိနစ် များ ၏ မူကြမ်း တစ် ခု ကို အစည်းအဝေး ရက်စွဲ ပြီးနောက် ၁၄ ရက် အကြာ တွင် တင် ထား မည် ကို ကျေးဇူးပြု ၍ သတိပြု ပါ ။

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၃ အစည်းအဝေး မိနစ် (DRAFT - UNOFICIAL COPY)

ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၃ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစည်းအဝေး မိနစ်

နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၂ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၂ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် ၂၀၂၂ အထူးအစည်းအဝေး မိနစ်

စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဩဂုတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစည်းအဝေး မိနစ်

ဇွန်လ ၂၈ ရက်။ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

မေ ၂၄၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစည်းအဝေး မိနစ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၂ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ

မေ ၃၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် လူထုကြားနာခြင်း အစည်းအဝေး မိနစ်

ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၂ အစည်းအဝေး မိနစ်