အဆောက်အအုံများနှင့် မြေကွက်များ

မိုက်ကယ် ဖာရာရို

စစ်ဆင်ရေးအရာရှိချုပ်
(၃၁၅) ၇၉၂-၂၂၃၁ [ရုံး]
(၃၁၅) ၇၉၂-၂၂၆၀ [ဖက်စ်]
အီးမေးလ်– mferraro@uticaschools.org

တီဖ်နီ အေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် တီဖ်နီ အေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာနမှ အတွင်းရေးမှူး
(၃၁၅) 368-6840 [ရုံး]
(၃၁၅) ၇၉၂-၂၂၆၀ [ဖက်စ်]
အီးမေးလ်– taservice@uticaschools.org

Dorene Brescia, Stockkeeသူ

ဗဟိုထောက်ပံ့မှု
(၃၁၅) ၃၆၈-၆၈၄၉ [ရုံး]
(၃၁၅) ၇၉၂-၂၂၇၀ [ဖက်စ်]
အီးမေးလ်– dbrescia@uticaschools.org

မာ့ခ် ပါစီယယ်လို

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဖိုမန်
အီးမေးလ်– mpaciello@uticaschools.org

Dan Post

ထိန်းသိမ်းစောင့်ထိန်းရေး ဖိုမန်
အီးမေးလ်– dpost@uticaschools.org