• အိမ်အိမ်
  • သတင်းများ
  • ၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့အတွက် မဲဆန္ဒနယ် အစည်းအဝေး သတိပေးချက်၊ အစီအစဉ်နှင့် Livestream တို့၏ အထူး ပညာရေး ပုဂ္ဂိုလ်ဘုတ်အဖွဲ့

၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့အတွက် မဲဆန္ဒနယ် အစည်းအဝေး သတိပေးချက်၊ အစီအစဉ်နှင့် Livestream တို့၏ အထူး ပညာရေး ပုဂ္ဂိုလ်ဘုတ်အဖွဲ့

သတိပေးချက်

 

စီမံကိန်း

 

Liveream