• အိမ်အိမ်
  • သတင်းများ
  • ပညာရေးအစည်းအဝေး သတိပေးချက်၊ အစီအစဉ်များ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးမှတ်တမ်းနှင့် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်အတွက် Livestream တို့

ပညာရေးအစည်းအဝေး သတိပေးချက်၊ အစီအစဉ်များ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးမှတ်တမ်းနှင့် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်အတွက် Livestream တို့

သတိပေးချက်

 

အထူး အစည်းအဝေး စီမံကိန်း

 

ပုံမှန် အစည်းအဝေး စီမံကိန်း

 

ကြီးကြပ်ရေးမှူးရဲ့ အစီရင်ခံစာ (အသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ၉-၂၇-၂၃)

 

Liveream