ကော်မတီ

  • BOCES Report - Joseph Hobika, Jr.  
  • Audit/Finance/Grant/အာမခံကော်မတီ - Donald Dawes/Joseph Hobika၊ Jr./Tennille Knoop 
  • မြို့တော်စီမံကိန်း/အဆောက်အအုံများ/ ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ကော်မတီ - Danielle Padula/Donald Dawes/Robert Cardillo  
  • အလုပ်နှင့် နည်းပညာပညာပညာ (CTE) - Daniella Padula/Tennille Knoop/Jason Cooper
  • PEAC ကော်မတီ - Donald Dawes/Jason Cooper/James Paul 
  • ဆက်သွယ်ရေး/Equity and Outreach - Danielle Padula/Tennille Knoop/James Paul  
  • မူဝါဒကော်မတီ - Tennille Knoop/Robert Cardillo/Joseph Hobika, Jr. 
  • ကျင့်ဝတ်ဥပဒေ - James Paul/Danielle Padula/Jason Cooper